Bærekraftig forretningsdrift

 • RTC erkjenner at erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet en policy for bærekraftig forretningsdrift.

Policy

Prinsipper

Menneskerettigheter og anstendig arbeid

Open
 • Til grunn for vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid ligger FNs verdenserklæring for menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Vi tilstreber mangfold i vår organisasjon, både i kjønn, alder, og religiøs- og etnisk bakgrunn

 • Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering, og noen som helst form for diskriminering

 • Vi skal ikke benytte leverandører som bryter anerkjente menneskerettighetskonvensjoner, eller på annen måte bryter normer for akseptert anstendighet i arbeidslivet

 • Vi skal være åpen om vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid

 • Vår policy gjelder i egen virksomhet, herunder datterselskaper, samt for relevante interesseparter som leverandører, kunder og andre

 • Vi skal etablere gode rutiner for melding av funn som bryter med vår policy

Anti-korrupsjon

Open
 • RTC har nulltoleranse for korrupsjon. Vi skal motarbeide korrupsjon i alle former – direkte så vel som indirekte, aktivt så vel som passivt, og i både privat og offentlig sektor. Implementering av anti-korrupsjonstiltak er en integrert del av vårt samfunnsansvar og beskytter vårt omdømme og interessene til våre interessenter.

 • Forretningsforbindelser som er uvillige eller ute av stand til å overholde våre etiske retningslinjer eller denne policyen, skal avsluttes.

Antihvitvasking

Open
 • RTC vil følge gjeldende regelverk om antihvitvasking. Hvitvasking er handlinger som skal skjule utbytte fra kriminelle aktiviteter ved å kamuflere den ulovlige opprinnelsen.

 • Kriminelt utbytte omfatter ikke bare penger, men alle typer eiendeler, eiendom og immaterielle eiendeler som er oppnådd gjennom kriminelle aktiviteter.

Sanksjoner

Open

RTC vil alltid følge alle gjeldende sanksjoner, handelsbegrensninger og eksportreguleringer i de landene vi har virksomhet i.

Konkurranselovgivning

Open

RTC vil ikke delta i eller tolerere noen som driver konkurransebegrensende atferd, så som prisfiksing, avtalte bud, markedsdeling, utveksling av konkurransesensitiv informasjon eller misbruk av markedsmakt.

Forebygging av svindel

Open

RTC tolerer ingen former for svindel. Vi forventer at ansatte ikke deltar i svindel for å skape fordeler for seg selv, RTC eller andre, og at de ikke bruker RTCs eiendom eller ressurser til personlig fordel eller med formål om å konkurrere med RTC.

Ansvarlig innkjøpspraksis

Open
 • RTC anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis.

 • RTC skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

Open
 • RTC støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere verneombud, tillitsvalgte og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

 • RTC utfører aktsomhetsvurderinger av selskapets verdikjede for å avdekke mulige brudd på anerkjente konvensjoner for universelle menneskerettigheter og aksepterte normer for anstendighet i arbeidslivet. FNs Verdenserklæring for Menneskerettigheter ligger til grunn for vårt arbeid, sammen med vår policy for Bærekraftig forretningsdrift.

 • RTCs arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i selskapets styre. Øverste ansvarlig for arbeidet er daglig leder

 • Kartlegging og vurdering av våre leverandørers samsvar med vår policy fremgår av årlig risikovurdering av godkjente leverandører. Dokumentet inngår i vår ISO9001- sertifisering

 • Den generelle vurderingen er at vår virksomhet representerer liten risiko for at vi gjennom vår drift bidrar til brudd på anerkjente konvensjoner og erklæringer for menneskerettigheter, anstendig arbeid eller andre negative forhold, i vår verdikjede.

 • RTC vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven, første gang mars 2023.

 • Denne redegjørelsen er publisert på vår hjemmeside, se lenke under.

 • Spørsmål eller henvendelser vedr. våre aktsomhetsvurderinger kan rettes til: post@rtcoffshore.no

Varsling om kritikkverdige forhold

RTC har etablert en kanal hvor interne og eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold. Et kritikkverdig forhold kan være:

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som en fortrolig opplysning.

Varslingsskjema