Personvernerklæring

RTC Offshore AS/RTC Consultancy AS, heretter kalt RTC, er forpliktet til å verne om og respektere ditt personvern. Personvernerklæringen beskriver dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger og våre tiltak for å sikre ditt personvern. RTC samler inn og bruker informasjon om deg for personaladministrative formål og for å kunne utføre våre arbeidsrettslige forpliktelser og rettigheter.

 

RTC Offshore AS/RTC Consultancy AS, heretter kalt RTC, er forpliktet til å verne om og respektere ditt personvern. Personvernerklæringen beskriver dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger og våre tiltak for å sikre ditt personvern. RTC samler inn og bruker informasjon om deg for personaladministrative formål og for å kunne utføre våre arbeidsrettslige forpliktelser og rettigheter.

 

Formål med behandlingen

 

 • All innsamling og behandling av personopplysninger gjøres for å utføre RTC sitt mål innen rekruttering til faste ansettelser og bemanning av midlertidige oppdrag internt eller for kunde. På denne måten vil vi kunne utføre våre plikter og service overfor deg som arbeidssøker/arbeidstaker og/eller kunde
 • Dersom du er arbeidssøker vil dette være for å avklare kompetanse opp mot oppdrag og/eller for å ha relevante kandidater for fremtidige oppdrag

 

Hvilke personopplysninger innhentes og behandles?

 

Personopplysninger RTC normalt samler inn, inkluderer, men er ikke begrenset til:

Informasjon som aktivt er gitt av deg ved registrering på våre nettsider - evt. når du kontakter oss:
 • Ditt navn, dato og fødselssted, kontaktdetaljer og kvalifikasjoner (utdanning, kurs og arbeidserfaring), og all annen informasjon som du selv har oppgitt i CV-en eller resyméet ditt
  Dersom du kontakter oss, vil vi i noen tilfeller beholde dokumentasjon relatert til den korrespondansen
Annen åpen tilgjengelig informasjon som er relevant (eks. Linkedin)

 

Informasjon som samles inn når du begynner å jobbe for selskapet:
  • Kjønn, nasjonalitet, kopi av ID-dokumenter, adresse og kopier av arbeidstillatelse, visum etc
  • Detaljer om dine pårørende og nærmeste slektninger
  • Lønnsinformasjon (eksempelvis bankkontoinformasjon, personnummer, skattekoder, avgifter, lønn, fordeler du måtte ha, eventuelle frivillige fradrag du ber oss om å trekke fra lønnen din (som medlemskontingent i fagforening)
  • Oversikt over deltakelse og tidsbruk på prosjekter, opplæring, kampanjer, undersøkelser og disiplinære saker
  • Informasjon om bruk av våre IT-systemer og lokaler
  • Reiseinformasjon i forbindelse med forhandling, planlegging og kjøp av alle reiserelaterte aktiviteter (eksempelvis fly- og togbilletter, hotell, bilutleie) og refusjon av reiseutgifter (betalingskortinformasjon, passnummer, pådratte utgifter etc)
  • Sensitive personopplysninger (eksempelvis Helseattest for arbeid offshore)
  • Tilbakemelding om deg fra våre ansatte og tredjeparter som du jobber med eller for, og annen evaluering
  • Gir du tilbakemelding om andre, beholder vi normalt også denne informasjonen da dette er personopplysninger om deg (det er tross alt din mening)
  • Eventuelt register over arbeidsrelaterte helseskader
  • Signert arbeidsavtale

 

Grunnlaget for behandlingen

Når du jobber for RTC, er vår behandling av personopplysninger for alle de nevnte formålene basert på behandlingsgrunnlaget som nødvendig for å:

 • Oppfylle en avtale som den registrerte er part i
 • Oppfylle rettslige forpliktelser
 • Ivareta RTC sine berettigede interesser i utøvelsen av dets og dets ansattes grunnleggende rettigheter og friheter. Vi forsikrer oss om at behandlingen bare skjer når våre berettigede interesser oppveier personens interesser

Behandling av personopplysningene dine utover disse grunnlagene, vil bare skje med ditt samtykke (utvidet behandlingsgrunnlag)

 

Er du forpliktet til å gi oss personopplysningene dine?

Innsamling av personopplysningene er nødvendig for å inngå eller opprettholde avtalen med det. Uten disse, kan vi enten ikke opprettholde ansettelsesforholdet eller relasjonen med deg, eller du kan ikke delta i visse prosesser, eksempelvis få tilbakemeldinger eller delta i kurs eller karriere utvikling.

 

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Avhengig av type data kan og må RTC beholde personopplysninger om deg i flere år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Normalt beholder vi opplysninger om skatt, arbeidsavtale og annen finansiell informasjon i 10 år. Øvrige personalopplysninger i minst 3 år etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

 

Utlevering og overføring av personopplysninger til tredjeparter

Dine personopplysninger vil kunne bli gjort tilgjengelig for tredjeparter:

Til våre kunder

Din profil/CV vil kunne bli presentert til potensielle kunder som tilbyr oppdrag som du kan være interessert i, eller som er interessert i din profil. Dette vil i praksis gjøres i samråd med deg. Kun relevante kandidater presenteres kunde.

Ved oppdrag for kunde, vil din CV, navn, fødsels- og personnummer, adresse, kontaktinformasjon til deg og dine pårørende, reiseinformasjon, samt relevante kursbevis og sertifikater bli utlevert. Tilsvarende gjelder for helseattest. Relevante attester og tilbakemeldinger fra andre kunder og oppdrag vil også kunne bli utlevert.

Ved revisjon vil kunden også kunne få kreve utlevert signert arbeidsavtale med RTC, taushetserklæring og ansattreglement.

Til våre leverandører

Leverandører som kan utføre administrativt og operativt arbeid knyttet til våre relasjoner til deg. Disse er underlagt kontraktsmessige og juridiske forpliktelser for å sikre at personopplysningene behandles i henhold til prinsippene om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Eksempler på leverandører er IT leverandører som drifter eller utfører support på våre IT systemer, økonomi og HR-relaterte leverandører som arbeider med lønn- regnskaps- og personalopplysninger og reiseleverandører som organiserer eller administrerer reiser.

Til offentlige myndigheter

Personopplysninger deles med offentlige myndigheter, politi, tilsynsmyndigheter eller andre offentlige etater dersom vi (etter eget skjønn) er rettslig forpliktet eller har myndighet til å gjøre det.

Som del av due dilligence

I forbindelse med eventuell fusjon, oppkjøp, bytte av tjenesteleverandør eller annen forretningstransaksjon kan det være aktuelt å utlevere personopplysninger til potensiell samarbeidspartner, kjøper eller ny tjenesteleverandør.

 

Hvilke rettigheter har du?

Rett til innsyn i og kopi av dine personopplysninger

Du har rett til å be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg. Gjør vi det, kan du ha rett til innsyn i personopplysningene dine (eventuelt via portalen) og til visse opplysninger om hvordan de brukes.

Rett til å få rettet personopplysninger om deg

Hvis personopplysningene vi har om deg, ikke er korrekte, kan du be om at informasjonen blir oppdatert eller på annen måte korrigert. Dersom det finnes selvbetjeningsportaler oppfordrer vi deg til å bruke disse, og selv oppdatere personopplysningene dine direkte.

Rett til å bli glemt/få data slettet

Hvis vi ikke må beholde eller behandle opplysningene av eller annet grunn, kan du be om at vi stopper, begrenser behandlingen eller sletter (noen eller alle) personopplysninger om deg.

Rett til å klage

Når selskapets behandling av personopplysningene dine er basert på selskapets legitime interesser (og ikke noe annet behandlingsgrunnlag), eller har tilknytning til direkte markedsføring, har du rett til å protestere mot at selskapet behandler opplysningen om deg med henvisning til dine særskilte interesser.

 

Mulighet til å kontakte oss?

Dersom du har spørsmål eller ønsker å ta opp noe relatert til personvernerklæringen kan du ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Du har mulighet til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner kontaktopplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no

 

Hvordan beskytter vi opplysningene?

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Revidering av personvernerklæringen

Personvernerklæringen skal revideres minimum årlig eller ved behov.